ESO

 • Assignatures:

  A cada curs, hi ha assignatures obligatòries (es fan al llarg de tot el curs) i assignatures optatives, que poden ser trimestrals, quadrimestrals o anuals. Totes s'avaluen trimestralment. Així mateix, en finalitzar els cursos de 1r, 2n i 3r es realitza el treball de síntesi, que té una durada d’una setmana. A 4t curs, durant tot el curs escolar, es fa un projecte de recerca.

 • Activitats complementàries:

Els diferents departaments didàctics i la comissió de Projecció de centre organitzen un seguit d’activitats que complementen els continguts que es treballen a classe. En són bons exemples el camps d’aprenentatge a 2n d’ESO, el viatge ludiocultural a finals de 4t d'ESO, la jornada esportiva, sortides al teatre, xerrades diverses, visites a museus i exposicions, participació en tallers…

 • Llengua vehicular i idiomes:

Tot l’ensenyament es fa en llengua catalana. L’anglès té la consideració de primera llengua estrangera, tot i que també es pot fer francès com a segona llengua estrangera.

 • Mesures d'atenció a la diversitat:

El centre disposa de diferents mesures per atendre tots els alumnes segons les seves possibilitats i necessitats:

- Atencions individualitzades

- Agrupaments flexibles de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa a 1r, 2n i 3r d'ESO.

- Projecte Pont, pensat per facilitar l’acreditació d’ESO del major nombre possible d’alumnes i que combina les classes teòriques amb pràctiques en empreses del poble.

 • Tutories individualitzades:

Per tal d'atendre el millor possible tot l’alumnat i de facilitar la relació amb les famílies, ja fa diversos cursos que hem iniciat una experiència de tutories compartides, de manera que cada grup-classe té un professor/tutor que vetlla per la cohesió i les activitats del grup. Paral·lelament, la tutoria personalitzada de cada noi/a es reparteix entre tots els membres de l’equip docent del nivell.

 • Horari marc:

L'horari és de 8:00 a 14:45h.

 

BATXILLERAT                                                                 

 • Objectius:

És l'etapa de l'educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l'alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal, social i incorporar-se a la vida activa o a l'educació superior.

 • Durada:

El batxillerat és un cicle format per dos cursos. Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.

 • Modalitats:

Els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis:

   

En el nostre Institut, només oferim la modalitat d'Humanitats i Ciències socials i la modalitat de Ciències i Tecnologia.

 

 • Assignatures: 

El Batxillerat està format per diferents tipus d'assignatures: unes pertanyen a la part comuna i altres pertanyen a la part diversificada. Us en donem més informació a continuació. 

Part comuna

Són les assignatures que fan tots els alumnes, independentment de la modalitat que han triat. 

Llengua i literatura catalanes (I i II)

Llengua i literatura castellanes (I i II)

Llengua estrangera (anglès) (I i II)

Ciències per al món contemporani

Filosofia i ciutadania 

Educació física 

Història

Història de la filosofia 

Religió (voluntària)

 

Part diversificada 

S'entén com a part diversificada les assignatures pròpies de la modalitat escollida, les matèries optatives que ofereix cada centre i el treball de recerca.

  

Matèries de modalitat: són les pròpies de cada modalitat de batxillerat triada.

 

 Humanitats i ciències socials

Ciències i tecnologia

 Història del món contemporani

 Literatura castellana

 Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i   II

 Economia de l’empresa I i II

 Llatí I i II

 Literatura catalana

 Història de l’art

 Geografia

 Economia

 Biologia I i II

 Física I i II

 Matemàtiques I i II

 Química I i II

 Tecnologia industrial I i II

 Ciències de la Terra I i II

 Dibuix tècnic I i II

 

 
 
De la tria de les matèries de modalitat s'estableixen diferents itineraris, que han de servir per donar la formació bàsica que conduirà als estudis universitaris o de grau superior triats per l'alumnat.  

L'alumnat ha de cursar, com a mínim, tres matèries de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat. D'aquestes sis matèries, un mínim de cinc han de correspondre a la modalitat escollida.

 

Matèries optatives: són assignatures que proposa cada centre educatiu. S'encabeixen l'horari de les matèries de modalitat. En el nostre institut, oferim Psicologia, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

 

Treball de recerca: es tracta d'un treball que l'alumne ha de fer entre el segon trimestre de 1r de Batxillerat i el primer trimestre de 2n. Consta d'una memòria escrita i d'una exposició oral davant d'un tribunal, format per tres professors.

 

CICLES FORMATIUS

Podeu trobar informació sobre els cicles formatius a la pàgina web de l'Escola d'Hostaleria d'Osona:

http://escolahostaleriaosona.net/

L'Institut en formem part

 

         

Moodle

 

Escola d'Hostaleria d'Osona

Meteo Tona

 

Contacte

 

c/Torres i Bages 32      •     08551 Tona     •     Tel IES Tona: 93 812 57 23     •     Tel EHO: 93 887 08 54